Erkenningen

Diensten voor pleegzorg

In elke provincie van Vlaanderen is één dienst voor pleegzorg actief. Het werkingsgebied van de dienst voor pleegzorg van de provincie Vlaams-Brabant strekt zich uit tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Een dienst voor pleegzorg is enkel bevoegd voor haar eigen provincie. De woonplaats van het pleeggezin bepaalt welke dienst voor pleegzorg bevoegd is. In zeer uitzonderlijke gevallen zijn daarop uitzonderingen mogelijk als dat in het belang is van de continuïteit van de hulpverlening. Bijvoorbeeld: wanneer een pleeggezin verhuist van de ene regio naar een andere. Maar ook dan wordt de begeleiding zo snel mogelijk overgenomen door de dienst voor pleegzorg van de nieuwe woonplaats van de pleegzorger. Daarover maken de diensten onderling afspraken in een samenwerkingsakkoord. Zo’n akkoord bevat onder meer bepalingen over:

 • het afronden van de hulpverlening door de ene dienst,
 • de overname van de hulpverlening door de andere dienst,
 • de informatie-uitwisseling tussen beide diensten.

 

Taken van de diensten

 • Pleegzorg bekendmaken in samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen;
 • Het actief zoeken naar netwerkpleeggezinnen en werven van mogelijke bestandspleeggezinnen;
 • Het screenen van (kandidaat-)pleeggezinnen;
 • Het onthaal en de verheldering van de zorgvraag en eventueel het toewijzen vanrechtstreeks toegankelijke pleegzorg;
 • Het oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar één of meerdere vormen van pleegzorg;
 • Het samenwerken met de psychiatrische gezinsverpleging;
 • Het zoeken naar het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind of pleeggast (matching);
 • Het vormen van kandidaat-pleeggezinnen, kandidaat-gastgezinnen en pleegzorgers;
 • Het verstrekken van correcte en passende informatie aan het pleegkind of de pleeggast over de aard en de draagwijdte van de pleegzorg;
 • Het begeleiden van pleegkinderen en pleeggasten;
 • Het begeleiden van pleegzorgers en pleeggezinnen en het bieden van administratieve en praktische ondersteuning;
 • Het begeleiden van de gezinnen van oorsprong in verband met de pleegzorgsituatie;
 • Het organiseren van een participatieraad;
 • Het verzekeren van een naadloze overgang bij het beëindigen van pleegzorg voor pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen;
 • Het instaan voor zorgcontinuïteit, onder meer bij de overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg;
 • Het aanbieden van passende nazorg aan pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen.

 

Voorwaarden

Een dienst voor pleegzorg moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een vergunning van het Agentschap Opgroeien te kunnen krijgen. Ook gelden voorwaarden over hoe de diensten zich organiseren. De vergunningsvoorwaarden staan uitvoerig vermeld in het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg, artikels 17 tot en met 32.

Die gaan onder meer over:

 • Het bestaan van laagdrempelige antennepunten,
 • Multidisciplinariteit,
 • Personeelsvoorwaarden,
 • Bereikbaarheid,
 • Veilige infrastructuur,
 • Respect voor grondrechten, privacy en rechterlijke beslissingen,
 • Verzekeringen,
 • Informatieoverdracht,
 • Handelingsplannen,
 • Afsprakennota,
 • Dossier,
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag,
 • Kwaliteitsnormen.

Wil je meer informatie over de procedure voor het verlenen, de verlenging of de intrekking van een vergunning voor een dienst voor pleegzorg? Die vind je in het uitvoeringsbesluit betreffende de organisatie van pleegzorg. Het staat omschreven van artikel 33 tot en met 42. Artikels 43 tot en met 46 behandelen de sluitingsprocedure van een dienst voor pleegzorg en de bezwaarprocedure.

 

Kwaliteit

Veel aandacht gaat naar de kwaliteit van de diensten voor pleegzorg. Het Agentschap Opgroeien hanteert daarbij een positieve en responsabiliserende visie. Die aanpak past in het kwaliteitsbeleid van Opgroeien.

Zelfevaluatie staat centraal. Die vertrekt vanuit de kernprocessen en de resultaten van de dienstverlening. Daarbij wordt uitdrukkelijk gerekend op de verantwoordelijkheid en deskundigheid van de diensten. Uiteraard zal Opgroeien ook zelf toezien op de kwaliteitszorg. Daarbij worden onderbouwde en gedragen procedures verwacht. Samen met de diensten voor pleegzorg gaat Opgroeien na welke aspecten bijzondere aandacht verdienen.

 

Toezicht

Het toezicht gebeurt door het Agentschap Opgroeien en Zorginspectie. Zij gaan na of de diensten voor pleegzorg de bepalingen naleven van de decreten inzake pleegzorg en inzake de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Ze controleren ook de uitvoeringsbesluiten ervan.

Uiterlijk vijf jaar na het verlenen van een vergunning evalueert Opgroeien de werking van elke dienst voor pleegzorg. Om dit mogelijk te maken, rapporteren de diensten voor pleegzorg jaarlijks over hun werking en kwaliteitsbeleid. Op basis daarvan kan het Agentschap specifieke doelstellingen formuleren. Die moet de dienst voor pleegzorg binnen een bepaalde termijn behalen. 

Het Agentschap Opgroeien beslist over:

 • De toekenning, weigering of de intrekking van een vergunning,
 • De sluiting van een dienst voor pleegzorg,
 • Het al dan niet opleggen van een administratieve geldboete.

 

Subsidiëring

De diensten voor pleegzorg ontvangen per ingezette begeleidings- of behandelingsmodule een forfaitaire subsidie. Die wordt op jaarbasis vastgelegd. De berekening en bepaling daarvan staan vermeld in artikels 51 tot en met 54 van het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg.

 

 

Partnerorganisatie

De partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen verzorgt de kerntaken die zijn bepaald in een convenant met het Agentschap Opgroeien:

 • Het ontwikkelen en uitdragen van deskundigheid rond pleegzorg;
 • Het vertegenwoordigen van de pleegkinderen, de pleeggasten, de pleegzorgers, de gezinnen en de diensten voor pleegzorg;
 • Het sensibiliseren en bekendmaken van pleegzorg;
 • Het ondersteunen van de diensten voor pleegzorg;
 • Het opzetten van steungroepen voor pleegkinderen en pleegzorgers;
 • Het optreden als structurele gesprekspartner rond pleegzorg met de Vlaamse Gemeenschap.

 

Psychiatrische gezinsverpleging

Voor psychisch zieke mensen is houvast en geborgenheid erg belangrijk. Een deel van hen kan evenwel niet (meer) terecht bij de eigen familie. Ze hebben geen vertrouwde omgeving meer, of kunnen zelfstandig wonen (nog) niet aan. In de ruime regio rond Geel bestaat voor hen een alternatief: meer dan 330 gezinnen bieden hen onderdak. Ze bezorgen hen voor korte of langere tijd een ‘nieuwe thuis’.

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel zorgt daarbij voor een deskundige en uitgebreide ondersteuning, zowel van de cliënt als van het pleeggezin. De diensten voor pleegzorg hebben een samenwerkingsovereenkomst met het OPZ Geel. Dat geldt voor zover de psychiatrische gezinsverpleging in het werkingsgebied van de betrokken dienst wordt aangeboden.