Aanbod

Een pleeggezin is een warme, doeltreffende oplossing. Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren.

Pleegzorg is mogelijk voor verschillende doelgroepen.

Pleegkinderen (minderjarigen)

 

Pleeggasten (meerderjarigen)

   in problematische leefsituaties

                                                    

  met een handicap

  met gedrags- of emotionele problemen

 

  met een psychiatrische problematiek                                          

  met een handicap

   

  met een psychiatrische problematiek

   
 

 

Er zijn vier vormen binnen pleegzorg

Ondersteunende pleegzorg

 • Doel

Kortstondig verblijf in een pleeggezin om bijvoorbeeld een weekend, een vakantie of een acute nood of crisis op te vangen.

 •  Wat

Het gaat om een tijdelijke ondersteuning van het gezin van oorsprong. Of het is een aanvulling op een ander regulier verblijf in bijvoorbeeld een voorziening. Nadien keert het pleegkind of de –gast daar ook terug.

 • Toegankelijkheid

Dit type pleegzorg is altijd rechtstreeks toegankelijk. Ze omvat ook crisispleegzorg.

 

Perspectiefzoekende pleegzorg

 • Doel

Het pleegkind of de pleeggast snel oriënteren en begeleiden naar een duidelijke en duurzame oplossing. Dit kan zijn: terug naar huis, naar een voorziening, zelfstandig wonen … of een langdurig verblijf in een pleeggezin.

 • Wat

Perspectiefzoekende pleegzorg wordt maximum twaalf maanden toegekend. Indien nodig kan deze termijn één keer worden verlengd met een periode van zes maanden. Er wordt heel intensief gewerkt met het pleegkind of de pleeggast en zijn omgeving. Ook andere hulpverleningsvormen kunnen worden ingeschakeld. Zeker bij de pleegzorg voor minderjarigen staat gezinsbegeleiding centraal.

 • Toegankelijkheid

Voor pleegkinderen is perspectiefzoekende pleegzorg niet rechtstreeks toegankelijk. Voor pleeggasten is dit aanbod rechtstreeks toegankelijk.

 

Perspectiefbiedende pleegzorg

 • Doel

Het kind of de gast een stabiel leefklimaat bieden door een langdurig verblijf in een pleeggezin.

 • Wat

Deze pleegzorg is aangewezen wanneer een terugkeer naar huis niet in het belang van het pleegkind of de pleeggast is. Tegelijk doet men de nodige inspanningen om – indien mogelijk – het contact met het gezin van oorsprong te behouden. Continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkeling staan evenwel centraal. Indien de jeugdrechter beslist tot perspectiefbiedende pleegzorg, kan dit telkens voor maximaal drie jaar worden toegekend. In andere gevallen kan het meteen ook langer.

 • Toegankelijkheid

Voor pleegkinderen is dit type pleegzorg niet rechtstreeks toegankelijk. Voor pleeggasten is dit aanbod rechtstreeks toegankelijk.

 

Behandelingspleegzorg

 • Doel

Het opvangen van specifieke psychiatrische of emotionele en gedragsproblemen bij perspectiefzoekende en –biedende pleegzorg. Dit gebeurt met een extra behandelings- of trainingspakket.

 • Wat

Het omvat een behandeling voor het pleegkind of de pleeggast en/of een intensieve training en begeleiding voor de pleegzorger. Dat kan in combinatie met een andere hulp- en dienstverlening. Of in samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis.

 • Toegankelijkheid

De dienst voor pleegzorg bepaalt zelf of een behandelingspakket bovenop de generieke begeleiding noodzakelijk is.

 

Typemodules

De typemodules pleegzorg bouwen verder op de vier vormen van pleegzorg. Hun omschrijving sluit aan bij de nieuwe evoluties in de integrale jeugdhulp en schept duidelijkheid over onder meer:

 • De indicatiecriteria;
 • De specifieke activiteiten;
 • De intensiteit.

De typemodules verblijf en begeleiding moeten steeds met elkaar worden gecombineerd. De intensiteit, duur en frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de vorm van pleegzorg en dus van de gekozen typemodule. Ook kan de module behandelingspleegzorg nooit worden aangeboden zonder verblijf in een pleeggezin.

 

Doel van deze modulaire aanpak

Het aanbod van pleegzorg is divers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de noden van het pleegkind of de pleeggast en diens persoonlijk netwerk, het pleeggezin en het gezin van oorsprong.

Een pleeggezin kan daarenboven doorgroeien van de ene vorm van pleegzorg naar de andere. Het kan bijvoorbeeld starten als crisisopvanggezin. Daarna kan het doorgroeien en voor datzelfde pleegkind of diezelfde pleeggast stabiliteit bieden als perspectiefbiedend pleeggezin.

 

Wie beslist over de passende pleegzorgmodule?

Voor pleegkinderen
Bij perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg nemen de toegangspoort of een jeugdrechter de beslissing. Bij ondersteunende pleegzorg of de keuze van een behandelingspakket ligt de beslissing bij de pleegzorgdienst zelf.

Voor pleeggasten
De dienst voor pleegzorg kiest in samenspraak met de pleeggast zelf of pleegzorg geschikt is en zo ja welke vorm het meest aangewezen is. De dienst moet kunnen aantonen dat er sprake is van een handicap en/of een psychiatrisch probleem. Hiervoor is een document verreist dat is opgesteld door of met medewerking van een arts.