Participatie

Participatieraad

De Participatieraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van onze doelgroepen: ouders, pleegzorgers, pleegjongeren en volwassenen in pleegzorg. De Participatieraad komt 2x/jaar samen om ervaringen uit te wisselen en tevens adviezen te geven over de werking van de dienst. Liesbeth Wyseur zit de raad voor. Dankzij het engagement van al deze mensen, maken we ons sterk om tot een goede samenwerking te komen in het belang van pleegzorg binnen PVBB.
Contactpersoon: Hermine.Marchand@pleegzorgvbb.be

Ontmoetingsgroepen

Daarnaast organiseert PVBB ontmoetingsgroepen voor mensen die eenzelfde rol in pleegzorg delen (pleegzorger, pleeggrootouders, ouders, pleegjongeren, ...).
 

Ontmoetingsgroep ouders

Alle ouders van een in pleegzorg geplaatst kind zijn welkom op de ouderavonden die gemiddeld om de 6 weken plaatsvinden. 
Ouders praten er over wat hen dagelijks bezighoudt: de vooruitgang die ze boeken in hun leven, wat ze doen om rust te vinden, hoe de contacten met hun kind en met de pleegouders verlopen, hun schuldgevoelens, hun verdriet, hun kwaadheid en kwetsbaarheid. Ze vinden hier herkenning en erkenning. Ze geven elkaar advies, veel constructieve feedback en steun om de plaatsing te verwerken.
Er wordt gezocht hoe ze het best kunnen samenwerken met de begeleiding en met de pleegouders.
Vele ouders krijgen door deze contacten de nodige energie om te werken aan zichzelf. Ze worden gestimuleerd en gesteund om klaarheid te vinden, om te leren kijken vanuit het belang van hun kind, en soms ook om te leren de maatregel te “verdragen”.
Heel belangrijk in deze groep blijft het nadenken over hun rol als ouder: hoe kunnen ze hun ouderrol toch nog opnemen, wat kunnen ze voor hun kind toch nog doen en betekenen? 
Contactpersonen: Lien.VanBiesbroeck@pleegzorgvbb.be en Stijn.Ingelaere@pleegzorgvbb.be

Ontmoetingsgroep pleegjongeren

Op dit moment bestaat de jongerengroep uit jongeren in pleegzorg tussen de 12 en 25 jaar. Samen delen zij hun wederzijds herkenbare ervaringen in leven en opgroeien. Al pratend kwamen zij tot de slagzin: “wat ons speciaal maakt, verbindt ons".
De jongerengroep komt ongeveer om de twee maanden samen en organiseren naast samenzijn ook leuke activiteiten, waarin samen koken, spel en een beetje sport niet ontbreken. 
De kracht van de groepsbijeenkomsten vinden we terug in de wijze waarop zij hun bezorgdheden kernachtig samenvatten. Zij lanceerden ook werkbare voorstellen met het oog op het doorgroeien naar zelfstandigheid, zoals bijvoorbeeld: het werken met een ondersteunend buddy-systeem, het aanbod van een extra financiële ondersteuning na 18 jaar, het aanleggen van een spaarpotje,… Tegelijk blijven zij aangeven hoe belangrijk het is om beroep te kunnen doen op een netwerk van mensen die steun blijven geven in de levenstocht.
Contactpersonen: Sanne.Dehaes@pleegzorgvbb.be en Sarah.Sterckx@pleegzorgvbb.be

Ontmoetingsgroep pleegzorgers

Pleegzorgers hebben er deugd aan elkaar te ontmoeten, bij voorkeur rond een inleidend thema. Een aantal keer per jaar organiseert PVBB daarom ontmoetingsavonden voor hen. Meestal geeft een gastspreker een introductie, waarna de aanwezigen vragen kunnen stellen en met elkaar in gesprek gaan. Boeiende onderwerpen waren onder meer de impact van armoede op het dagelijkse leven, onderkennen van trauma bij kinderen, hoe voorbereiden op pleegzorg na 18 jaar en een toelichting van het belevingsonderzoek bij pleegkinderen vanuit de VUB. We merken wel dat we voldoende ruimte moeten laten voor het delen van ervaringen. Hoe professioneel ook, een goede ervaring van iemand die er middenin staat, kan daar niet tegenop.
De Ondersteuningsgroep Pleegzorgers of “denktank” helpt de ontmoetingsgroep door onderwerpen aan te reiken. Die mensen nemen ook actief deel aan de Participatieraad.
Contactpersonen: Hermine.Marchand@pleegzorgvbb.be en Edele.Paul@pleegzorgvbb.be

Ontmoetingsgroep pleeggasten

(tekst nog in opbouw)

Contactpersoon: Eddy Gijbels

Ontmoetingsgroep Dunya

Het Dunya-café, dat tweemaal per jaar wordt georganiseerd (Leuven/Brussel), is een ontmoetingsmoment voor pleegouders, kinderen en jongeren/NBMV.  Het is een moment op maat voor pleegouders en jongeren met een migratie achtergrond. Tijdens deze activiteit worden workshops aangeboden voor alle leeftijden.  De pleegouders kunnen dan samen uitwisselen over pleegzorgthema’s.
Contactpersoon: Caroline.Breart@pleegzorgvbb.be

Ontmoetingsgroep pleeggrootouders

(tekst nog in opbouw)

Contactpersoon: Kristel.Broekmans@pleegzorgvbb.be