Doe een gift

Je hoeft geen pleeggezin te worden om pleegzorg te steunen. Ook met een gift kan je pleegzorg een warm hart toe dragen.

 

Hoe kan je een gift doen?

Je kan ons een duwtje in de rug geven door een gift te doen met een eenmalige overschrijving. Of je kan ook maandelijks een kleine som doneren via een doorlopende opdracht.  Het rekeningnummer van Pleegzorg Vlaanderen vzw is BE76 0688 9918 7195 (BIC: GKCCBEBB). 

 

Waarvoor gebruiken we de giften?

Pleegzorg staat of valt met het aantal beschikbare pleeg- en gastgezinnen. Daarom moet er permanent geïnvesteerd worden in wervings- en bekendmakingsacties, in intensieve selectie, voorbereiding en vorming. Daarvoor is extra geld nodig want voor die activiteiten ontvangen we geen subsidies.  Bovendien proberen we onze gezinnen elk jaar te bedanken met een leuke uitstap, een filmvoorstelling of een gezellig ontmoetingsmoment.

 

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Steun je Pleegzorg Vlaanderen vzw voor een totaalbedrag van 40 euro of meer per jaar? Dan krijg je een fiscaal attest. Vergeet dan zeker niet je adres te vermelden als mededeling bij je overschrijving.

Het fiscaal attest wordt eenmaal per jaar afgeleverd, in de maand april van het volgend jaar, en vermeldt het totaalbedrag van alle giften tijdens het voorgaande kalenderjaar. Het overzicht wordt ook doorgegeven aan de belastingadministratie, dus normaal gezien staat jouw gift al vermeld op jouw Tax On Web.

Naar aanleiding van de coronacrisis is er een maatregel goedgekeurd om de fiscale vrijstelling voor giften (vanaf 40 euro op jaarbasis) voor 2020 eenmalig te verhogen van 45 naar 60 procent. Dat betekent dat donateurs bij de belastingaangifte 2021 (in voorjaar 2021 m.b.t. de inkomsten van 2020) een groter stuk terugtrekken, ook al is hun gift exact even groot.
 

Nog vragen? Mail ons op info@pleegzorgvlaanderen.be!

 

Wil je een deel van je erfenis schenken?

Een legaat aan Pleegzorg Vlaanderen is mogelijk. Dat kan heel eenvoudig via een eigen, handgeschreven testament of een testament opgemaakt door je notaris. Het is voldoende te vermelden dat je een deel van je bezit nalaat aan Pleegzorg Vlaanderen vzw. Wij betalen momenteel slechts 8,5 procent successierechten, dus ruim 90 procent van je erfenis komt ten goede aan het warme engagement en werk binnen Pleegzorg. Wilsbeschikkingen die na 1 juli 2021 (in het Vlaams Gewest) worden uitgevoerd ten voordele van goede doelen, zijn zelfs volledig vrijgesteld van erfrechten. Ook schenkingen aan onze organisatie worden vanaf die datum niet langer belast (in het Vlaams Gewest).

Vanaf aanslagjaar 2021 (kalenderjaar 2020) is het niet meer mogelijk om in Vlaanderen nog een duolegaat te voorzien.
 

Ethische fondsenwerving en transparantie

Partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw onderschrijft de Ethische Code van V.E.F.

Je beschikt over een recht op informatie: dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

De synthese van de kerngetallen voor 2019 kan je raadplegen via deze link

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dat een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk,...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.