Diensten voor pleegzorg

Vlaanderen telt vijf provinciale diensten voor pleegzorg. Zij zetten zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ook volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek die in een gastgezin wonen kunnen rekenen op de ondersteuning van een pleegzorgdienst. Samen willen ze een positief beeld uitdragen van pleegzorg in Vlaanderen en alle betrokken partijen dichter bij elkaar brengen om pleegzorg verder te verbeteren en te versterken.

 

Wat is de taak van de vijf provinciale pleegzorgdiensten?

Een pleegzorgdienst heeft heel wat taken. Zo moeten ze onder meer op zoek gaan naar kandidaat-pleeggezinnen en het verhaal van pleegzorg bekend maken bij het brede publiek. Kandidaat-pleeggezinnen worden grondig gescreend en voorbereid. De pleegzorgdienst bespreekt samen met hen voor welke vorm of vormen van pleegzorg ze in aanmerking komen. Pleegzorgdiensten gaan steeds op zoek naar het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind of pleeggast. Wanneer een pleegkind of pleeggast in een pleeggezin verblijft, krijgen ze professionele begeleiding en ondersteuning. Ook pleeggezinnen, gastgezinnen en gezinnen van oorsprong worden begeleid door een pleegzorgbegeleider. Pleegzorgers kunnen ook genieten van administratieve en praktische ondersteuning. Alle betrokken partijen hebben ook recht op nazorg wanneer een pleegkind of pleeggast hun gezin verlaat. Tot slot streeft een pleegzorgdienst steeds naar zorgcontinuïteit bij de overgang of beëindiging van een pleegzorgsituatie.

 

Wie controleert en subsidieert de pleegzorgdiensten?

Alle pleegzorgdiensten zijn erkend en gesubsidieerd door het   agentschap Opgroeien. Daarvoor moet een pleegzorgdienst aan bepaalde vergunningsvoorwaarden voldoen. Pleegzorgdiensten staan ook onder toezicht van Opgroeien en de Zorginspectie. Zij gaan na of de pleegzorgdiensten de bepalingen naleven van de decreten rond pleegzorg en rond de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Subsidies worden berekend op basis van het totaal aantal ingezette begeleidings- of behandelingsmodules op jaarbasis.