Wanneer een pleegkind 18 jaar wordt

 

De officiële opvang in een pleeggezin stopt in principe de dag van de achttiende verjaardag van het pleegkind. Ook de betalingen van de pleegzorgvergoeding, de bijzondere kosten en de kinderbijslag worden vanaf dat moment stopgezet. Om te vermijden dat er een einde zou worden gesteld aan de bijstand en hulp, werd voor de jongeren tussen achttien en vijfentwintig jaar een specifieke regeling uitgewerkt onder de noemer voortgezette hulp.

 

Wat is voortgezette hulp?

Voortgezette hulp van jongeren die achttien jaar worden, moet 2 à 3 maanden op voorhand aangevraagd worden via de toegangspoort. De begeleider doet hiervoor een aanvraag in samenspraak met het pleegkind en het pleeggezin. Zodra de verlenging in orde is ontvangen de pleegzorgers opnieuw onderhoudsgeld, bijzondere kosten en kinderbijslag voor hun pleegkind. Pleegkinderen die willen studeren hebben ook recht op een studietoelage. Als je pleegkind een eigen inkomen heeft, moet hij of zij een deel van de pleegzorgvergoeding betalen aan het pleeggezin.

Volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek kunnen ook na de leeftijd van 25 jaar in pleegzorg terecht. Hiervoor is een attest van de arts nodig of multidisciplinair verslag (bv. PEC dossier) mee ondertekend door de arts.

 

Geen verdere begeleiding?

Als je pleegkind 18 jaar wordt en toch geen verdere begeleiding wil van een pleegzorgdienst, kan hij of zij naar het OCMW gaan voor een leefloon. Dit kan ook terwijl hij of zij verder in je gezin blijft wonen. Het OCMW beslist dan of de jongere recht heeft op een leefloon.

Wanneer de samenwerking met een pleegzorgdienst wordt stopgezet, ook na de voortgezette hulp, ontvangen pleegouders geen pleegzorgvergoeding meer. Als het pleegkind na pleegzorg in het pleeggezin blijft wonen, behouden de pleegouders wel het recht op kinderbijslag. Het pleegkind moet dan, net zoals andere kinderen, aan alle andere voorwaarden blijven voldoen om recht te hebben op kinderbijslag. Op vlak van ziekteverzekering of familiale verzekering wijzigt er in principe niets. Het pleegkind blijft ‘op het boekje’ staan van de pleegouders en blijft via de familiale gezinspolis verzekerd.

 

Tegemoetkomingen voor personen met een beperking

Wanneer je een volwassene met een handicap en/of psychiatrische problematiek opvangt in je gezin kan je een aanvraag indienen bij je gemeente voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming. Volwassenen met een beperking hebben recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) als zij omwille van hun handicap niet kunnen werken of wel werken maar hun verdienvermogen beperkt is tot 1/3 van wat iemand op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Personen met een handicap of een psychiatrische achtergrond die moeite ondervinden bij dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen, poetsen, verplaatsingsmogelijkheden kunnen misschien een beroep doen op een integratietegemoetkoming (IT).

Momenteel worden IVT en IT pas toegekend vanaf de leeftijd van 21 jaar; in het voorjaar 2021 wordt deze leeftijdsgrens teruggebracht naar 18 jaar.

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dat kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet, maar is ook niet volledig uitgesloten.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Houden pleegkinderen contact met hun eigen familie?

Je kunt een pleeggezin beschouwen als hulp die aan het natuurlijke netwerk van een kind wordt toegevoegd. Ouders zijn daarin zeer belangrijk. Het dus evident dat pleegkinderen contact kunnen hebben met hun ouders. In veel situaties is dat mogelijk. Denken we maar aan gezinsondersteunende pleegzorg.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.