Financiën en regelingen

 

Als pleeggezin heb je recht op een vergoeding wanneer een pleegkind in je gezin komt wonen. Bovendien kun je een beroep doen op kinderbijslag voor je pleegkinderen als ze gedurende lange tijd in je gezin verblijven. Pleegzorgers kunnen ook pleegzorgverlof opnemen in functie van de pleegzorgplaatsing. Sinds januari 2014 krijgen pleegzorgers ook de volledige school- en studietoelage voor een opvang van minstens 1 jaar. Bij de voorschoolse kinderopvang erkend door Kind & Gezin genieten ze voorrang en betalen ze altijd de laagste bijdrage.

 

Pleegzorgvergoeding

Als pleegzorger heb je recht op een kostenvergoeding. De leeftijd van je pleegkind of pleeggast, de zorgzwaarte en het recht op kinderbijslag bepalen het bedrag van de pleegzorgvergoeding.

  Leeftijd pleegkind of pleeggast Dagvergoeding
Recht op kinderbijslag                                        0-6 jaar    13,53 euro
                                         6-12 jaar 13,94 euro
                                        12-15 jaar 15,81 euro
                                        15-18 jaar 17,27 euro
                                          +18 jaar 18,73 euro
Geen recht op kinderbijslag                                        0-12 jaar 20,18 euro
                                        12-18 jaar 21,80 euro
+18 jaar met eigen inkomsten 7,28 euro

 

Als pleegzorger kun je ook een terugbetaling aanvragen van bijzondere kosten voor je pleegkind, bijvoorbeeld voor orthodontie, medische ingrepen en logopedie. Je provinciale pleegzorgdienst stelt wel bepaalde voorwaarden bij de terugbetaling van bijzondere kosten. Je pleegzorgbegeleider of de dienst administratie kan je hierover meer informatie geven.

 

Kinderbijslag

Wanneer je een kind opvangt onder de vormen perspectiefbiedende of perspectiefzoekende pleegzorg heb je als pleegzorger recht op kinderbijslag. De oudste werknemer van het pleeggezin opent het recht op kinderbijslag. Het pleegkind neemt de rang in volgens zijn leeftijd in de rij van het pleeggezin. Pleegkinderen hebben net als andere kinderen recht op de verhoogde kinderbijslag of op kinderbijslag voor wezen als zij aan de voorwaarden voldoen. Je provinciale pleegzorgdienst helpt je bij de aanvraag voor kinderbijslag.

 

Pleegzorgverlof

Hoewel pleegzorgers geen ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens het verblijf van een pleegkind in hun gezin, hebben ze wel recht op pleegzorgverlof. Momenteel is het pleegzorgverlof vastgelegd op 6 dagen per jaar en per pleeggezin of gastgezin, ongeacht hoeveel pleegkinderen of pleeggasten ze opvangen of ondersteunen. De verlofdagen moeten opgenomen worden voor verplichtingen die voortvloeien uit de pleegzorgplaatsing. Op de website van de RVA vind je meer uitleg over de wet en  het formulier dat pleegzorgers moeten invullen voor de aanvraag van hun uitkering.

 

School- en studietoelage

Als je pleegkind langer dan één jaar bij jou verblijft, krijg je als pleegzorger de volledige school- en studietoelage. Je kunt het formulier voor de aanvraag voor de toelage downloaden of digitaal invullen. De regeling geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het secundaire onderwijs. Wanneer je pleegkinderen in je gezin blijven wonen na hun 18 jaar en onder de verlengde pleegzorgmaatregel vallen, kun je ook een toelage aanvragen voor het hoger onderwijs.

 

Kinderopvang

Het decreet Kinderopvang stelt dat pleegzorgers sinds 1 april 2014 voorrang genieten wanneer ze hun pleegkind aanmelden bij de voorschoolse kinderopvang. Voorwaarde is wel dat de kinderopvang erkend wordt door Kind & Gezin. Pleegzorgers betalen dan ook het laagste tarief, ongeacht hun inkomen

 

Veelgestelde vragen

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. hierin wordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Mijn pleegkind heeft medische hulp nodig. Wat nu?

Een zieke is iemand die in de eerste plaats geholpen moet worden. Onmiddellijk naar de dokter dus. Meestal is dat de huisarts van het pleeggezin. Voor ingrijpende medische handelingen, bijvoorbeeld operaties onder verdoving, is er altijd toestemming nodig, hetzij van de ouders, hetzij van de jeugdrechter.

Wie betaalt de medische kosten?

Als het pleegkind ingeschreven is op het ziekenboekje van de pleegouders, dan betalen de pleegouders de medische kosten. Als dat niet het geval is, moeten de medische kosten geregeld worden via de ziekteverzekering van de ouders. In dat geval zijn het ook de ouders die de medische kosten betalen. 

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis.

Moet ik als pleegouder een advocaat nemen?

Neen, dat is niet nodig. Voor de meeste juridische vragen kan de pleegouder bij de pleegzorgbegeleider terecht.