Financiën en regelingen

 

Als pleeggezin heb je recht op een vergoeding wanneer een pleegkind in je gezin komt wonen. Bovendien kun je een beroep doen op het Groeipakket voor je pleegkinderen als ze gedurende lange tijd in je gezin verblijven. Pleegzorgers kunnen ook pleegzorgverlof opnemen in functie van de pleegzorgplaatsing. Voor werknemers en zelfstandigen bestaat er pleegouderverlof binnen het startjaar van een langdurige plaatsing. Bij de voorschoolse kinderopvang erkend door Kind & Gezin genieten ze voorrang en betalen ze altijd de laagste bijdrage.

 

Pleegzorgvergoeding

Als pleegzorger heb je recht op een kostenvergoeding. De leeftijd van je pleegkind of pleeggast, de zorgzwaarte en het recht op gezinsbijslag bepalen het bedrag van de pleegzorgvergoeding.

  Leeftijd pleegkind of pleeggast Dagvergoeding
Recht op gezinsbijslag                                        0-6 jaar    13,80 euro
                                         6-12 jaar 14,22 euro
                                        12-15 jaar 16,13 euro
                                        15-18 jaar 17,62 euro
                                          +18 jaar 19,10 euro
Geen recht op gezinsbijslag                                        0-12 jaar 20,59 euro
                                        12-18 jaar 22,23 euro
+18 jaar met eigen inkomsten 7,43 euro

 

Als pleegzorger kun je ook een terugbetaling aanvragen van bijzondere kosten voor je pleegkind, bijvoorbeeld voor orthodontie, medische ingrepen en logopedie. Je provinciale pleegzorgdienst stelt wel bepaalde voorwaarden bij de terugbetaling van bijzondere kosten. Je pleegzorgbegeleider of de dienst administratie kan je hierover meer informatie geven.

 

Groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt vanaf 1 januari 2019 een Groeipakket. In dit pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind, zoals de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag. 

Wanneer een kind in jouw gezin geplaatst is, word jij beschouwd als de opvoeder van het kind. Je ontvangt het Groeipakket voor dat pleegkind. Een pleegkind in je gezin wordt voor de bepaling van de gezinsgrootte en de bereking van de sociale toeslag volledig meegeteld.

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag (voor kleuter-, lager en secundair onderwijs in Vlaanderen) opgenomen binnen het Groeipakket. Het gaat om de vroegere schooltoelage die voorheen door het Ministerie van Onderwijs werd toegekend aan ouders met een beperkt inkomen.
Voor pleegouders wordt de bestaande regelgeving overgenomen: een pleeggezin heeft recht op een volledige selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) op voorwaarde dat het pleegkind meer dan een jaar onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verbleef. 
De toekenning gebeurt automatisch via de uitbetaler van het Groeipakket en moet dus niet aangevraagd worden. 
De studiebeurzen voor het hoger onderwijs blijven voorlopig uitgekeerd door het Ministerie van Onderwijs.
 
Maakt het kind duurzaam deel uit van jouw gezin (perspectiefbiedende pleegzorg), dan krijg je ook een pleegzorgtoeslag (de vroegere 'forfaitaire kinderbijslag'). Gebeurde de plaatsing voor 1 januari 2019, dan blijft de bijslagtrekkende die een forfaitaire kinderbijslag kreeg, die verder ontvangen tot er een wijziging is in de plaatsing. 

Meer info over het Groeipakket, de verschillende onderdelen ervan en ook voor pleegzorgsituaties vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Ook bij je pleegzorgbegeleider of de dienst administratie van je pleegzorgdienst kan je terecht voor meer info.

 

Corona-ouderschapsverlof - Quarantaineverlof

(Pleeg)ouders die in loondienst werken, konden in mei tot en met september 2020 corona-ouderschapsverlof aanvragen. Sinds 30 september 2020 is dat niet meer mogelijk.

Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 is het wel mogelijk om een beroep te doen op 'quarantaineverlof'. Wat is dat en hoe werkt het? Je leest er alles over in ons nieuwsbericht   'Quarantaineverlof bij sluiting school of opvang goedgekeurd'.

 

Pleegzorgverlof

Hoewel pleegzorgers geen ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens het verblijf van een pleegkind in hun gezin, hebben ze wel recht op pleegzorgverlof. Momenteel is het pleegzorgverlof vastgelegd op 6 dagen per jaar en per pleeggezin of gastgezin, ongeacht hoeveel pleegkinderen of pleeggasten ze opvangen of ondersteunen. De verlofdagen moeten opgenomen worden voor verplichtingen die voortvloeien uit de pleegzorgplaatsing. Op de   website   van de RVA vind je meer uitleg over de wet en  het formulier dat pleegzorgers-werknemers moeten invullen voor de aanvraag van hun uitkering. Ook federale ambtenaren,   Vlaamse (statutaire en contractuele) ambtenaren   en Vlaams onderwijspersoneel (vastbenoemd, tijdelijk aangesteld of tot de proeftijd toegelaten) kunnen gebruik maken van het pleegzorgverlof. Momenteel bestaat er geen pleegzorgverlof voor zelfstandigen.

 

Pleegouderverlof 

Vanaf 1 januari 2019 bestaat er de mogelijkheid voor werknemers en zelfstandigen om pleegouderverlof op te nemen, vanaf 1 april 2019 ook voor Vlaamse ambtenaren (niet voor federale of lokale statutaire ambtenaren: voor federale, check hieronder ook het item opvangverlof). Voor Vlaams statutair onderwijspersoneel geldt sinds het voorjaar 2019 een gelijkaardig opvangverlof.

Bij de plaatsing van een minderjarig pleegkind (-18 jaar) voor een langdurige, continue periode (minimaal zes maanden) kan elke pleegouder een aaneensluitende periode van zes weken pleegouderverlof opnemen, om het onthaal van het kind te vergemakkelijken. De aanvraag voor werknemers, Vlaamse ambtenaren en statutair onderwijspersoneel (opvangverlof) gebeurt bij de werkgever en voor zelfstandigen bij de mutualiteit. Het pleegouderverlof moet aanvangen binnen de 12 maanden nadat het kind op het adres van het pleeggezin werd ingeschreven; het opvangverlof (voor Vlaams statutair onderwijspersoneel) moet aanvangen binnen de 4 maanden.

Het pleegouderverlof maakt deel uit van de berekening voor enkelvoudig en dubbel vakantiegeld voor werknemers. Het KB van 30 maart 1967 werd aangepast in december 2019 waardoor de periode van pleegouderverlof gelijkgesteld wordt met gewerkte dagen wat betreft de opbouw van het recht op vakantie en de berekening van het vakantiegeld. Dat wil zeggen dat het pleegouderverlof dat werknemers in 2019 opnamen, al recht geeft op vakantierechten en –geld in 2020.

 

Opvangverlof

Ambtenaren van de federale overheid (contractuelen, mandaathouders, stagiaires, statutairen) hebben recht op betaald opvangverlof wanneer er een pleegkind in het gezin komt. Voor een kind jonger dan drie jaar duurt het verlof ten hoogste zes weken, in de andere gevallen ten hoogste vier weken. De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer je pleegkind een handicap heeft. Het recht op opvangverlof geldt enkel wanneer het pleegkind door de jeugdrechter geplaatst werd en dus niet bij een vrijwillige opvang. Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof die al opgenomen werden in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.
Meer info vind je op de website van de federale overheid.

Voor Vlaams statutair onderwijspersoneel bestaat sinds het voorjaar 2019 eveneens een opvangverlof bij de aanvang van een langdurige plaatsing. Dit loopt sterk parallel met de regelgeving rond het pleegouderverlof; daarom werd dit item hierboven (zie "Pleegouderverlof") toegelicht.

 

Zorgkrediet

Pleegzorgers die bij de Vlaamse overheid werken kunnen zorgkrediet voor hun pleegkind (tot en met 12 jaar) aanvragen. Dit is te vergelijken met ouderschapsverlof. Je kunt zorgkrediet opnemen in periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden.
Wat het stelsel inhoudt lees je op de site van de Vlaamse overheid.

 

Kinderopvang

Het decreet Kinderopvang    (art 8, §1, 4°) stelt dat pleegzorgers sinds 1 april 2014 voorrang genieten wanneer ze hun pleegkind aanmelden bij de voorschoolse kinderopvang. Voorwaarde is wel dat deze kinderopvang erkend wordt door Kind & Gezin als inkomensgerelateerde kinderopvang (of kinderopvang met inkomenstarief). Pleegzorgers betalen dan ook het laagste tarief, ongeacht hun inkomen.

 

Bij ziekte van het pleegkind of de pleeggast

Werknemers kunnen bij onvoorzienbare ziekte, ongeval of hospitalisatie van het pleegkind of de pleeggast beroep doen op het verlof om dwingende redenen, het zgn. familiaal verlof. Voor voorwaarden, duur, modaliteiten en verloning geldt dezelfde regelgeving als bij plotse ziekte van eigen kinderen of partner.

Bij een (inwonend) zwaar ziek pleegkind of pleeggast kan de werknemer of het personeelslid van gemeente of provincie gebruik maken van het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Dit kan zowel door een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst als door een vermindering van de arbeidsprestaties. Het is de behandelend geneesheer die bepaalt of de ziekte of medische ingreep als zwaar wordt bestempeld en de bijstand noodzakelijk is voor het herstel.

 

Vakantiekortingen

Enkele partners willen graag pleegzorgengagement ondersteunen en geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die deze partners organiseren. De korting geldt zowel voor de pleegkinderen in het pleeggezin als voor de eigen kinderen.

 

Veelgestelde vragen

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Mijn pleegkind heeft medische hulp nodig. Wat nu?

Een zieke is iemand die in de eerste plaats geholpen moet worden. Onmiddellijk naar de dokter dus. Meestal is dat de huisarts van het pleeggezin. Voor ingrijpende medische handelingen, bijvoorbeeld operaties onder verdoving, is er altijd toestemming nodig, hetzij van de ouders, hetzij van de jeugdrechter.

Wie betaalt de medische kosten?

Als het pleegkind ingeschreven is op het ziekenboekje van de pleegouders, dan betalen de pleegouders de medische kosten. Als dat niet het geval is, moeten de medische kosten geregeld worden via de ziekteverzekering van de ouders. In dat geval zijn het ook de ouders die de medische kosten betalen. 

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis.

Moet ik als pleegouder een advocaat nemen?

Neen, dat is niet nodig. Voor de meeste juridische vragen kan de pleegouder bij de pleegzorgbegeleider terecht.