Financiën en regelingen

 

Als gastgezin heb je recht op een vergoeding wanneer een pleeggast in je gezin komt wonen. Je kunt ook 6 dagen pleegzorgverlof per jaar opnemen voor een verplichting of activiteit die rechtstreeks te maken heeft met je engagement als gastgezin.

Meer uitleg bij de begrippen en afkortingen die hieronder gebruikt worden, kan je vinden op   de website van het VAPH.

Pleegzorgvergoeding

Wanneer je een volwassene met een beperking opvangt, dan betaalt je pleegzorgdienst de wettelijk voorziene dagvergoeding van 7,58 euro. Je pleeggast betaalt zelf ook een bijdrage van 555,28 euro per maand, op voorwaarde dat hij voldoende inkomen heeft. Je pleeggast heeft sowieso recht op een gewaarborgd inkomen van 372,35 euro. Schiet er na afhouding van dit gewaarborgd inkomen geen 555,28 euro meer over, dan past de pleegzorgdienst bij. 

 

Bijzondere kosten

Als gastgezin mag je een terugbetaling vragen van ‘bijzondere kosten’. Dit zijn kosten die je maakt om de ‘psychische of fysieke integriteit te garanderen’ van de persoon die je opvangt, zoals medische ingrepen of hulpmiddelen, logopedie, orthopedie… Meer uitleg hierover kan je opvragen bij de administratie van je pleegzorgdienst.

 

Persoonsvolgende financiering en pleegzorg

Sinds 1 januari 2017 voerde het Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een nieuw financieringssysteem in: de Persoonsvolgende Financiering (PVF)

Onder bepaalde voorwaarden kan een pleeggast met zijn Persoonsvolgend Budget een pleegzorger betalen voor bepaalde zorgtaken. 

 

Dagcentrum

Gaat je pleeggast naar een dagcentrum, dan moet hij dat dagcentrum betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met het gewaarborgd inkomen van 365,05 euro per maand én de bijdrage van 544,40 euro die de pleeggast aan het gastgezin betaalt. Wanneer er een tekort is, betaalt de overheid bij.

 

Pleegzorgverlof

Het pleegzorgverlof is vastgelegd op 6 dagen per jaar en per pleeg- of gastgezin, ongeacht hoeveel pleegkinderen of pleeggasten ze opvangen of ondersteunen. De verlofdagen moeten in volledige dagen opgenomen worden voor verplichtingen die voortvloeien uit de pleegzorgplaatsing. Op de website van de RVA vind je meer uitleg over de wet en het formulier dat pleegzorgers-werknemers  moeten invullen voor de aanvraag van hun uitkering. Ook   federale ambtenaren,    Vlaamse ambtenaren  (statutair en contractueel) en   Vlaams onderwijspersoneel  (vastbenoemd, tijdelijk aangesteld of tot de proeftijd toegelaten) kunnen gebruik maken van het pleegzorgverlof.
Momenteel bestaat er geen pleegzorgverlof voor zelfstandigen.

 

Ondersteunende pleegzorg

Verblijft je pleeggast niet dagelijks maar voor korte periodes of enkel tijdens de weekends in je gezin, dan moet je een aanwezigheidslijst bij houden. Die lijst krijg je van je pleegzorgdienst. Je noteert er de dagen op dat je pleeggast bij jou was. Let erop dat je de lijst voor de 15de van de volgende maand terugstuurt, anders kan je vergoeding niet tijdig betaald worden.

Veelgestelde vragen

Kan iedereen pleegouder of pleeggezin worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. Pleegouders moeten meerderjarig zijn en een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg. Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. Daarinwordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn.

Mijn pleegkind heeft medische hulp nodig. Wat nu?

Een zieke is iemand die in de eerste plaats geholpen moet worden. Onmiddellijk naar de dokter dus. Meestal is dat de huisarts van het pleeggezin. Voor ingrijpende medische handelingen, bijvoorbeeld operaties onder verdoving, is er altijd toestemming nodig, hetzij van de ouders, hetzij van de jeugdrechter.

Wie betaalt de medische kosten?

Als het pleegkind ingeschreven is op het ziekenboekje van de pleegouders, dan betalen de pleegouders de medische kosten. Als dat niet het geval is, moeten de medische kosten geregeld worden via de ziekteverzekering van de ouders. In dat geval zijn het ook de ouders die de medische kosten betalen. 

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis.

Moet ik als pleegouder een advocaat nemen?

Neen, dat is niet nodig. Voor de meeste juridische vragen kan de pleegouder bij de pleegzorgbegeleider terecht.