De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen

Heb je een vraag over pleegzorg? Pleegouder worden? De praktische kant?... Op de belangrijkste vragen van kandidaat-pleegouders vind je hieronder heldere antwoorden.
Wie zijn de ouders van het pleegkind?

De ouders zijn en blijven de ouders van het pleegkind. De ouders behouden in principe het ouderlijk gezag in zijn volle juridische betekenis van het woord en zijn dan verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen over gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning en godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes.

Pleegouders nemen wel een aantal taken over van de ouders. Dat wordt samen met de ouders en met ondersteuning van de dienst voor pleegzorg afgestemd bij de opstart van de plaatsing of gewijzigd tijdens de pleegzorgsituatie. In dringende situaties kunnen pleegzorgers wel beslissingen nemen. Zij moeten dan wel zo spoedig mogelijk de ouders en/of de pleegzorgdienst daarvan op de hoogte brengen.

Welke problemen heeft een gezin waarvan een kind bij pleegouders woont?

De problemen van het ouderlijke gezin kunnen heel verscheiden zijn. Meestal gaat het over problemen op meerdere vlakken (alleenstaande ouder, echtscheiding, psychische problemen, minderbegaafdheid, kansarmoede, verslaving, financiële en gezondheidsproblemen, te krappe of ongezonde huisvesting, werkloosheid, schulden, slechte opleiding).

Hoe reageren ouders als hun kind bij pleegouders gaat wonen?

Er zijn weinig ouders die zelf echt kiezen om hun kind in een pleeggezin te plaatsen. Er was altijd eerst een moeilijke situatie die maakt dat zij op dat ogenblik niet voor hun kinderen konden zorgen. Daarom is pleegzorg nooit een échte keuze.

Ouders kunnen het erg moeilijk hebben als ze zien dat hun kind in een pleeggezin woont waar alles ‘beter' is dan wat zij hun kind konden bieden. Veel ouders zijn dan ook erg jaloers op de pleegouders. Maar wanneer ouders merken dat pleegouders niet in hun plaats willen treden, dat zij ook betrokken worden bij beslissingen over hun kinderen (de haarsnit, de school,...), is het dikste ijs meestal gebroken. Toch moet je er rekening mee houden dat de relatie tussen pleegouders en ouders niet altijd eenvoudig is. De begeleiding/tussenkomst van de dienst voor pleegzorg is daarbij belangrijk.
 

Hebben de ouders of familie omgangsrecht met mijn pleegkind?

Meestal is er vooraf met de begeleider en met de ouders een bezoekregeling afgesproken. Als ouders die regeling niet respecteren, kan je dat bespreken met de begeleider. Ook als een kind wil afwijken van de voorgestelde regeling kan je samen met de begeleider naar een oplossing zoeken.

Hoe ga ik als pleegouder het best om met ouders?

Door hen ook effectief als ouder van hun kind te benaderen. Samen met de ouders hebben pleegouders de taak om voor de opvoeding van het kind in te staan. Pleegzorg loopt het best als ze dat in onderlinge afspraak doen. Maar dat is natuurlijk niet altijd evident.

Wat als de ouders of familie van mijn pleegkind onverwachts voor de deur staan?

Meestal is er vooraf met de pleegzorgbegeleider en met de ouders een bezoekregeling afgesproken. Als dat niet zo is of wanneer de ouders zich daar niet aan houden, is het goed je eerst af te vragen waarom ouders of familie van je pleegkind onverwachts voor de deur staan. Misschien missen ze hun kind of zijn ze boos omdat ze hun kind zo weinig kunnen zien. Of misschien is er nog een andere reden. Pleegouders die de beweegredenen van ouders kunnen inschatten, zijn goed op weg. In ieder geval is paniek een slechte raadgever. Pleegouders kunnen de ouders wel zeggen dat hun bezoek niet in lijn ligt met de afspraken en dat de pleegzorgbegeleider er met hen over zal praten.

Wat moet ik doen als ouders toestemming geven voor een piercing en wij als pleegouders niet?

Hier geldt de regel dat de ouders het beslissingsrecht houden. Als een piercing in het pleeggezin echt niet kan, praten de pleegouders er best over met de pleegzorgbegeleider. Misschien is er samen met de ouders en het kind een regeling te treffen over de plaats en de tijdstippen waarop de piercing mag of niet mag. Er is ook geen enkel probleem wanneer de eigen kinderen van het pleeggezin géén, en de pleegkinderen wél een piercing kunnen hebben. Als iedereen maar weet wat de redenen zijn voor die verschillen.

Wat moeten we doen als ons pleegkind van zijn/haar ouders aanstootgevende of uitdagende kleding krijgt?

Wanneer de afspraken bij het begin van de pleegsituatie ook over kledij handelen, kunnen veel latere problemen vermeden worden. Maar ook hier kan de pleegzorgbegeleider goed geplaatst zijn om de situatie te ontmijnen. De begeleider kan de onderhandelaar zijn tussen de verschillende betrokkenen. Hij/zij kan de partijen inzicht geven over het waarom van ieders handelen en samen met hen naar een vergelijk zoeken.

Wat moet ik doen als mijn pleegkind zelf geen contact wil met zijn/haar ouders? Moet ik hem/haar dan dwingen?

Alles hangt samen met de concrete situatie. Een kind dat geen contact met zijn ouders wil, heeft daar redenen voor. Als de pleegzorgbegeleider op de hoogte is, kan samen naar een oplossing gezocht worden. Maar het komt niet altijd tot een echte oplossing. Ouders kunnen het contact met hun kind blijven opeisen. Alleen de jeugdrechter kan dat, indien nodig, verhinderen.

Kunnen ouders klacht indienen tegen het pleeggezin als een pleegkind een ongeval heeft?

Ja. Ouders kunnen een klacht tegen de pleegouders indienen als een pleegkind een ongeval heeft. Het pleeggezin zal in principe nooit aansprakelijk gesteld worden, behalve wanneer kan aangetoond worden dat zij een fout gemaakt hebben (bijvoorbeeld: een peuter alleen naar de bakker sturen over een drukke weg).

 

Zijn pleegkinderen ten laste van het pleeggezin?

Wanneer een pleegkind zelf geen inkomen uit arbeid heeft (tot bepaalde grenzen, die hetzelfde zijn als voor eigen kinderen) én op 1 januari in het gezin blijft én op uw adres ingeschreven is in de bevolkingsregisters, zal het kind voor het voorafgaande jaar fiscaal als persoon ten laste gelden.

De pleegzorgvergoeding is een onkostenvergoeding en kan niet gezien worden als belastbaar inkomen of loon. Die moet dus niet aangegeven worden als inkomst.

 • Voorbeeld 1: Een pleegkind wordt opgevangen in je gezin vanaf 27 april 2019. Als het pleegkind op 1 januari 2020 gedomicilieerd is op jouw adres mag je het voor het inkomstenjaar 2019 opgeven als ten laste.
 • Voorbeeld 2: Een pleegkind verlaat het pleeggezin op 5 oktober 2019. Als het pleegkind op 1 januari 2020 niet meer gedomicilieerd is op jouw adres, mag je het voor inkomstenjaar 2019 niet opgeven als ten laste.

Voor alle vragen in verband met belastingaangifte en pleegzorg, kan je ook terecht bij het callcenter van het Ministerie van Financiën op het nummer 02/572 57 57 of op de website  https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
 

Het pleegkind kan ook een persoon ten laste zijn in de sociale zekerheid:
 • Voor de ziekteverzekering is vereist dat het pleegkind inwoont bij de sociaal verzekerde of dat deze instaat voor het onderhoud van de persoon ten laste. Het pleegkind mag ook geen eigen inkomsten hebben, niet zelf het recht op ziekteverzekering openen (uitgez. voor personen met een handicap: zij kunnen kiezen) en het moet ingeschreven zijn als persoon ten laste bij het gezin.
  Ook pleegkinderen zonder een legaal verblijfstatuut kunnen door de mutualiteit als persoon ten laste bij een pleeggezin worden opgenomen.
 • Voor de werkloosheid is het belangrijk tot welke categorie de pleegzorger behoort. Om een werknemer met gezinslast te zijn, is nodig dat: 
 1. de werkloze samenwoont met personen die geen recht hebben op een beroeps- of vervangingsinkomen (opgelet: een meerderjarige pleeggast met een integratie- en/of vervangingsinkomen doet de werkloosheidsuitkering van de pleegzorger dalen); of 
 2. alleen woont maar een bepaalde onderhoudslast draagt (bv. een inwonend minderjarig pleegkind zonder inkomen doet de uitkering van de pleegzorger toenemen).
 
Wat met de kinderbijslag van mijn pleegkind?

De kinderbijslag voor pleegkinderen wordt meestal uitbetaald aan de pleegzorgers. Enkel bij ondersteunende pleegzorg blijft de kinderbijslag bij de ouders.

Is een pleegkind of een pleeggast verzekerd als ze in een pleeggezin wonen?

De diensten voor pleegzorg raden de pleegouders aan om het verblijf van een pleegkind of een pleeggast in hun familiale verzekeringspolis te laten vermelden. Daarenboven hebben de diensten voor pleegzorg een groepsverzekering die de risico's aan derden dekt. Daaronder valt ook de schade die een pleegkind/pleeggast aan derden aanricht. In sommige diensten voor pleegzorg is dat risico uitgebreid tot de schade die het kind aanricht binnen het pleeggezin zelf.

 

Kan een pleegkind/-gast erven ?

Een pleegkind of -gast  kan erven van zijn pleegouders als de pleegouders dat bij testament zo bepalen. Pleegkinderen kunnen echter nooit reservatoire erfgenamen worden. De eigen kinderen behouden hun volle rechten op de erfenis van hun ouders. Pleegouders kunnen dus hun eigen kinderen niet ‘onterven' ten voordele van hun pleegkinderen. De wetgever voorziet voor Vlaanderen wel in verminderde erfenisrechten, zoals voor eigen kinderen, wanneer een duurzame band tussen de pleegouders en het pleegkind (drie jaar onafgebroken verblijf in het pleeggezin) aantoonbaar is en het pleegkind nog geen 21 jaar werd.

 

Krijg ik verlof om aan pleegzorg te doen?

Ja, er bestaan verschillende regelingen. De meeste recente informatie over pleegzorgverlof, pleegouderverlof en opvangverlof kan je hier  terugvinden.

 

Ik zorg al voor een familielid met een handicap of een psychiatrische problematiek. Wat nu?

Als jij zorgt voor een familielid of een kennis met een handicap en/of een psychiatrische problematiek kan je beroep doen op begeleiding vanuit pleegzorg. Je hebt in dat geval ook recht op een financiële vergoeding.

De volwassene waar jij voor zorgt kan permanent bij jou thuis wonen of bijvoorbeeld enkel in het weekend bij je verblijven. Die laatste situatie noemen we 'logeerzorg'.

Een ouder-kind of partnerrelatie komt niet in aanmerking voor pleegzorg. Ben je grootouder? Dan wordt jouw situatie individeel bekeken.

Neem contact op met pleegzorg voor volwassenen in jouw provincie om begeleiding aan te vragen. 

Kan pleegzorg samen met een lopende adoptieprocedure?

Alles hangt af van het stadium waarin je je voor de adoptieprocedure bevindt.

De selectie- en voorbereidingsprocedure voor een kandidaat-pleeggezin vraagt zowel qua tijd als qua energie een investering die niet echt te combineren is met de adoptieprocedure. Daarenboven vragen wij een zekere mate van stabiliteit in de huidige gezinssituatie en vragen wij om zeer actief stil te staan bij het mogelijke effect van de komst van een pleegkind op jouw situatie. Als die situatie dan binnenkort zou veranderen, moeten wij samen met jullie die ‘oefening’ opnieuw doen eens de pleegzorgsituatie aan de orde zou zijn.

Als de komst van een mogelijk adoptiekind echter nog jaren op zich laat wachten, is er geen tegenindicatie om te starten met de selectie- en voorbereidingsprocedure voor pleegzorg.

Wie beslist of een pleegkind een vaccin krijgt?
Voor vrijwillige vaccinaties bestaan er enkele algemene richtlijnen.
 
Eerst en vooral is het belangrijk om te weten of het pleegkind of de pleegjongere zélf kan oordelen over zijn gezondheid en wat goed is voor hem/haar, of dat hij/zij daarvoor voldoende ondersteuning voor krijgt. Het is de dokter die dat beoordeelt.
 
Als de dokter vindt dat het pleegkind of de pleegjongere in staat is om te beslissen, mag die dus zelf kiezen of hij/zij gevaccineerd wil worden. 
 
Als de dokter vindt dat het pleegkind of de pleegjongere NIET zelf kan beslissen, dan hebben de ouders of de voogd het recht om te kiezen of er gevaccineerd wordt. 
 • In de afsprakennota die bij de start van de begeleiding is gemaakt, kunnen vaccinaties aan bod komen. Daarin kan bijvoorbeeld zijn afgesproken dat de beslissing wordt overgedragen aan de pleegouders.
 • Als er discussie is tussen de pleegouders en de ouders, of als de ouders niet betrokken zijn, dan kunnen pleegouders de rechtbank inschakelen. Voor pleegzorgplaatsingen door de jeugdrechtbank, is het de jeugdrechter die kan beslissen over de vaccinatie. In de andere gevallen kan een familierechter de nodige beslissing nemenJouw pleegzorgbegeleider neemt dan een bemiddelende rol op.
 
Het is altijd belangrijk dat je de keuze om jezelf of een kind te laten vaccineren heel bewust maakt. Zorg dus dat je genoeg goede informatie hebt, zodat je weet waarvoor je kiest. 
 
 •  

Zo kan je ons ook helpen

Pleegzorg is meestal de beste oplossing voor een kind dat thuis niet terecht kan. Zo’n warme thuis staat ook open voor volwassenen met een beperking. Je gift, sponsering… is meer dan welkom.